Genealogie van Nanne Jans Koopman op www.eikeltjesweb.nl

1 Nanne Jans Koopman is geboren op 07-03-1722 in Oosterzee. Nanne is overleden in 1777, 54 of 55 jaar oud. Nanne:
(1) trouwde met Gretske Alberts. Gretske is geboren in 1725. Gretske is overleden in 1754, 28 of 29 jaar oud.
(2) trouwde, 31 jaar oud, op 17-02-1754 in Echten met Tetje / Tettje Sjoerds, 23 of 24 jaar oud. Tetje is geboren in 1730 in Echten, dochter van Wiebrens Sjoerds en Feikje Tjeerds. Tetje is overleden op 28-02-1796 in Echten, 65 of 66 jaar oud.

Kinderen van Nanne en Gretske:

1 Djeuke / Dieuke /Duwke Nannes Koopman [1.1], geboren op 12-03-1744 in Echten. Djeuke is overleden op 28-11-1822 in Delfstrahuisen, 78 jaar oud. Djeuke trouwde met Jan Wiebrens Koopmans (Coopman). Jan is geboren in 1744, zoon van Wybren (Wijbren) Jochems Koopmans (Coopmans) en Dirkje Martens. Jan is overleden op 29-08-1817 in Terwispel Schoterland, 72 of 73 jaar oud.
2 Albert Nannes Koopmans, geboren op 23-06-1745 in Echten. Volgt 1.2.
3 Johannes/ Jan Nannes Koopman [1.3], geboren op 01-05-1751 in Lemsterland. Johannes/ is overleden op 06-09-1826 in Lemsterland, 75 jaar oud.
Kinderen van Nanne en Tetje:
4 Trijntje / Trientje Nannes Koopmans [1.4], geboren op 03-12-1754 in Echten. Trijntje is overleden op 09-08-1830 in Weststellingwerf, 75 jaar oud. Trijntje trouwde, 73 jaar oud, op 24-02-1828 in Sloten (NH) met Wiebe Jans Brouwer. Wiebe is overleden op 05-03-1886 in Lemmer.
5 Feike Feikjen Nannes Koopman [1.5], geboren op 14-05-1756 in Echten. Feike is overleden op 14-03-1843 in Sloten (NH), 86 jaar oud. Feike trouwde, 71 jaar oud, op 24-02-1828 in Sloten (NH) met Wiebren Pieters van der Vaart, 47 of 48 jaar oud. Wiebren is geboren in 1780. Wiebren is overleden op 28-11-1863 in Workum, 82 of 83 jaar oud.
6 Aefjen / Aafke Nannes Koopman [1.6], geboren op 27-01-1758 in Echten. Aefjen is overleden op 07-04-1824 in Kuinre (overijssel), 66 jaar oud. Aefjen trouwde, 24 jaar oud, op 02-06-1782 in Oosterzee met Tette Sietses Boonstra, 21 of 22 jaar oud. Tette is geboren in 1760 in Kuinre, zoon van Sietze Tettes Boonstra en Boukje Tettes Boonstra. Tette is overleden op 12-12-1840 in Sloten (NH), 79 of 80 jaar oud.
7 Annigje nannes Koopmans [1.7], geboren op 20-03-1759 in Echten. Annigje is overleden op 19-09-1826 in Uitwellingerga, 67 jaar oud. Annigje trouwde, 38 jaar oud, op 25-02-1798 in Twellinga met Tewis Willems Frankena, 30 jaar oud. Tewis is geboren op 26-08-1767 in Twellinga, zoon van Willem Frankes Frankena en Paulina Teeuwis. Tewis is overleden op 31-01-1840 in Wymbritseradeel, 72 jaar oud.
8 Jan Nannes Koopman, geboren op 01-02-1761 in Echten. Volgt 1.8.
9 Aukjen Koopman [1.9], geboren op 05-02-1765 in Echten. Aukjen is overleden op 12-09-1834 in Kuinre, 69 jaar oud. Aukjen trouwde met Jan Klaassen Pijpen.
10 Sjoerd Nannes Koopman [1.10], geboren op 07-07-1767 in Echten. Sjoerd is overleden op 15-01-1841 in Nijetrijne, 73 jaar oud.
11 Gretske Nannes Koopman, geboren op 15-02-1773 in Echten. Volgt 1.11.
12 Nanne Jans Koopman, geboren in 1789. Volgt 1.12.

1.2 Albert Nannes Koopmans is geboren op 23-06-1745 in Echten, zoon van Nanne Jans Koopman (zie 1) en Gretske Alberts. Albert is overleden op 22-06-1815 in Lemsterland, 69 jaar oud. Albert trouwde, 24 jaar oud, op 28-01-1770 met Antje Wiebrens, 20 of 21 jaar oud. Antje is geboren in 1749, dochter van Wybren Jans Koopman en Antje Ulbes. Antje is overleden op 28-08-1826 in Oosterzee, 76 of 77 jaar oud.

Kinderen van Albert en Antje:
1 Wybren Alberts Koopman, geboren op 19-10-1770 in Oldelemmer. Volgt 1.2.1.
2 Nanne Alberts Koopman(s), geboren op 13-05-1773 in Oldelamer. Volgt 1.2.2.
3 Antje Alberts Koopman [1.2.3], geboren op 09-12-1781 in Oosterzee. Antje is overleden in Echten. Antje trouwde met Symen Ruurds / Ruurdz Kok. Symen is geboren in Oldelamer.
4 Ulbe alberts Koopman, geboren op 09-01-1786 in Echten. Volgt 1.2.4.
5 Ulbe alberts Koopman, geboren op 13-01-1788 in Oosterzee. Volgt 1.2.5.
6 Johannes Alberts Koopman, geboren op 16-09-1791 in Echten. Volgt 1.2.6.
7 Jan Alberts Koopman(s), geboren in 1795. Volgt 1.2.7.
1.2.1 Wybren Alberts Koopman is geboren op 19-10-1770 in Oldelemmer, zoon van Albert Nannes Koopmans (zie 1.2) en Antje Wiebrens. Wybren is overleden op 12-12-1806 in Dolsterhuizen, 36 jaar oud. Wybren trouwde, 27 jaar oud, op 03-06-1798 in Oosterzee met Geeske /Yke Ruurds Veldsma, 24 of 25 jaar oud. Geeske is geboren in 1773, dochter van Ruurd Thomas Veldsma en Aaltje Anskes Bakker. Geeske is overleden op 12-12-1831 in Schoterland, 57 of 58 jaar oud. Geeske trouwde voorheen met Uilke Siebes de Jong (1782-1844).
Kind van Wybren en Geeske:
1 Aaltje Wiebrens Koopman [1.2.1.1], geboren in 1809. Aaltje is overleden op 05-01-1848 in Schoterland, 38 of 39 jaar oud. Aaltje trouwde, 21 of 22 jaar oud, op 09-10-1831 in Schoterland met Bernardus Ypes Holtrop, 21 of 22 jaar oud. Bernardus is geboren in 1809 in Delfstrahuisen, zoon van Ype Bernardus Holtrop en Klaske Ides Miedema. Bernardus trouwde later op 16-06-1849 in Schoterland met Grietjen Jeeps van der Klok.
1.2.2 Nanne Alberts Koopman(s) is geboren op 13-05-1773 in Oldelamer, zoon van Albert Nannes Koopmans (zie 1.2) en Antje Wiebrens. Nanne is overleden op 30-09-1824 in Echten, 51 jaar oud. Nanne trouwde, 25 jaar oud, op 02-12-1798 in Echten met Minke Jans de Vries, 22 jaar oud. Minke is geboren op 18-03-1776 in Oldeouwer, dochter van Jan Tjittes (de Vries) en Geertje Meines. Minke is overleden op 23-11-1848 in Echten, 72 jaar oud.
Kinderen van Nanne en Minke:
1 Antje Alberts Koopman [1.2.2.1], geboren op 02-02-1800 in Echten. Antje is overleden op 26-05-1854 in Schoterland, 54 jaar oud. Antje trouwde, 22 jaar oud, op 12-05-1822 in Lemsterland met Arjen Klazes Verhoef, 27 of 28 jaar oud. Arjen is geboren in 1794 in Lemmer, zoon van Klaas Verhoef en Trijntje Vermeulen. Arjen is overleden op 21-05-1844 in Delfstrahuisen, 49 of 50 jaar oud.
2 Jan Nannes Koopman, geboren op 28-07-1802 in Oosterzee. Volgt 1.2.2.2.
3 Alberts Nannes Koopman, geboren op 14-06-1804 in Echten. Volgt 1.2.2.3.
4 Geertje Koopman [1.2.2.4], geboren op 04-10-1810 in Echten. Geertje is overleden op 27-01-1813 in Echten, 2 jaar oud. Geertje trouwde, 20 jaar oud, op 15-05-1831 in Lemsterland met Jelle martens Koopmans, 26 of 27 jaar oud. Jelle is geboren in 1804 in Follega, zoon van Marten hendriks Koopmans en Rinske Bouwes.
5 Geertje Nannes Koopman [1.2.2.5], geboren op 08-07-1813 in Echten. Geertje is overleden op 01-04-1849 in Lemsterland, 35 jaar oud. Geertje trouwde met Jelle martens Koopmans. Jelle is een zoon van Rinske Bouwes.
6 Meine Nannes Koopman, geboren op 12-05-1816 in Echten. Volgt 1.2.2.6.
1.2.2.2 Jan Nannes Koopman is geboren op 28-07-1802 in Oosterzee, zoon van Nanne Alberts Koopman(s) (zie 1.2.2) en Minke Jans de Vries. Jan is overleden op 11-06-1875 in Lemsterland, 72 jaar oud. Jan trouwde, 24 jaar oud, op 29-04-1827 in Lemsterland met Lutske Jentjes Deglée of de Glee, 20 of 21 jaar oud. Lutske is geboren in 1806 in Rottum, dochter van Jentje Jans Deglée en Aukjen Jelkes. Lutske is overleden op 06-06-1867 in Lemsterland, 60 of 61 jaar oud.
Kinderen van Jan en Lutske:
1 Aukjen/ Antje Jans Koopman [1.2.2.2.1], geboren op 21-04-1829 in Echten. Aukjen/:
(1) trouwde, 25 jaar oud, op 05-05-1854 in Lemsterland met Jan Roelofs Voetberg, 37 of 38 jaar oud. Jan is geboren in 1816 in Delfstrahuisen, zoon van Roelof Broers Voetberg en Saakjen Wiebes Gaastra.
(2) trouwde, 36 jaar oud, op 25-06-1865 in Lemsterland met Marten Bakker. Marten is een zoon van Hendrik Bakker en Jeltjen Annes Lourens.
2 Minke Jans Koopman [1.2.2.2.2], geboren op 17-01-1832 in Echten. Minke is overleden op 08-06-1875 in Schoterland, 43 jaar oud. Minke trouwde, 28 jaar oud, op 06-05-1860 in Schoterland met Bernardus Jans Holtrop, 24 of 25 jaar oud. Bernardus is geboren in 1835 in Delfstrahuizen, zoon van Jan Ipes Holtrop en Sytske Foekes Dijkstra. Bernardus is overleden op 26-06-1920 in Schoterland, 84 of 85 jaar oud. Bernardus trouwde later op 25-11-1875 in Schoterland met Trijntje Bouman (geb. 1844).
3 Nanne Jans Koopman, geboren op 22-10-1834 in Echten. Volgt 1.2.2.2.3.
4 Jentje Jans Koopman [1.2.2.2.4], geboren op 19-07-1837 in Lemsterland.
5 Jelke Jans Koopman, geboren op 11-09-1841 in Echten. Volgt 1.2.2.2.5.
6 Johannes Koopman, geboren op 06-08-1843 in Echten. Volgt 1.2.2.2.6.
7 Albert jans Koopman [1.2.2.2.7], geboren op 27-04-1846 in Echten. Albert is overleden op 06-02-1913 in Schoterland, 66 jaar oud.
1.2.2.2.3 Nanne Jans Koopman is geboren op 22-10-1834 in Echten, zoon van Jan Nannes Koopman (zie 1.2.2.2) en Lutske Jentjes Deglée of de Glee. Nanne is overleden op 24-02-1898 in Echten, 63 jaar oud. Nanne trouwde, 27 jaar oud, op 11-05-1862 in Lemsterland met Klaasje Piers Bouma, 24 jaar oud. Klaasje is geboren op 21-07-1837 in Delfstrahuizen, dochter van Pier Hendriks Bouma en Afke Ypes Holtrop. Klaasje is overleden op 03-08-1926 in Lemsterland, 89 jaar oud.
Kinderen van Nanne en Klaasje:
1 Lutske Koopman [1.2.2.2.3.1], geboren op 13-01-1863 in Lemsterland. Lutske is overleden op 09-04-1953 in Drachten, 90 jaar oud.
2 Afke Koopman [1.2.2.2.3.2], geboren op 26-02-1864 in Lemsterland. Afke is overleden op 25-04-1905 in Schoterland, 41 jaar oud. Afke trouwde, 24 jaar oud, op 10-05-1888 in Schoterland met Siebe Boschker, 26 of 27 jaar oud. Siebe is geboren in 1861 in Oranjewoud Schoterland, zoon van Bjintze Pieters Boschker en Klaaske Anskes Siebenga. Siebe is overleden op 16-02-1948 in Assen, 86 of 87 jaar oud.
3 Jeltje Koopman [1.2.2.2.3.3], geboren op 17-05-1866 in Echten. Jeltje trouwde, 25 jaar oud, op 13-05-1892 in Lemsterland met Arjen Jaarsma, 25 jaar oud. Arjen is geboren op 30-05-1866 in Eesterga, zoon van Doede Arjens Jaarsma en Akke Martens Kok. Arjen is overleden op 17-02-1931 in Joure, 64 jaar oud.
4 Trijntje Koopman [1.2.2.2.3.4], geboren op 18-09-1868 in Echten. Trijntje is overleden op 04-04-1951 in Westermeer, 82 jaar oud. Trijntje trouwde, 26 jaar oud, op 31-05-1895 in Lemsterland met Hielke Samplonius, 25 jaar oud. Hielke is geboren op 25-10-1869 in Eesterga, zoon van Folkert Samplonius en Joltje Wierda. Hielke is overleden op 20-11-1961 in Meppel, 92 jaar oud. Hij is begraven in Joure (Haskerland).
5 Jan Koopman [1.2.2.2.3.5], geboren op 18-09-1868 in Lemsterland. Jan is overleden op 01-09-1949 in Sneek, 80 jaar oud.
6 Aukjen Koopman [1.2.2.2.3.6], geboren op 05-10-1870 in Lemsterland. Aukjen is overleden op 22-01-1950 in Doniawerstal, 79 jaar oud. Aukjen trouwde, 27 jaar oud, op 18-11-1897 in Lemsterland met Hendrik Heeringa, 24 of 25 jaar oud. Hendrik is geboren in 1872 in St Nicolaasga, zoon van Auke Heeringa en Elizabeth Hanzes Woudstra.
7 Sjouke Koopman [1.2.2.2.3.7], geboren in 1877 in Echten. Sjouke is overleden op 31-07-1960 in Leeuwarden, 82 of 83 jaar oud. Sjouke trouwde, 27 of 28 jaar oud, op 12-05-1905 in Doniawersta met Lammert Mulder, 36 jaar oud. Lammert is geboren op 26-04-1869 in Hoornsterzwaag, zoon van Oene Wytzes Mulder en Joukje Lammerts Schipper. Lammert is overleden op 12-01-1921 in Langweer, 51 jaar oud.
1.2.2.2.5 Jelke Jans Koopman is geboren op 11-09-1841 in Echten, zoon van Jan Nannes Koopman (zie 1.2.2.2) en Lutske Jentjes Deglée of de Glee. Jelke trouwde, 28 jaar oud, op 08-05-1870 in Lemsterland met Namkje Sipkes Taconis, 15 of 16 jaar oud. Namkje is geboren in 1854 in Ousterhaule, dochter van Sipke Thysser Taconis en Akke Durks de Jong.
Kinderen van Jelke en Namkje:
1 Jan Nanne Koopman, geboren op 04-08-1875 in Doniaga. Volgt 1.2.2.2.5.1.
2 Sibbeltje Koopman [1.2.2.2.5.2], geboren op 09-10-1878 in Idskenhuizen. Sibbeltje is overleden op 07-07-1931 in Langweer, 52 jaar oud. Sibbeltje trouwde, 20 jaar oud, op 22-04-1899 in Doniawerstal met Johannes Brinksma, 22 jaar oud. Johannes is geboren op 02-02-1877 in Idskenhuizen, zoon van Hendrik Johannes Brinksma en Sijke Jetzes Mulder. Johannes is overleden op 30-12-1952 in Sneek, 75 jaar oud.
3 Minke Koopman [1.2.2.2.5.3], geboren op 21-10-1884 in Idskenhuizen. Minke is overleden op 23-04-1957 in Doniawerstal, 72 jaar oud. Minke trouwde, 24 jaar oud, op 14-05-1909 in Doniawersta met Pier Haven, 26 jaar oud. Pier is geboren op 16-01-1883 in Doniaga, zoon van Jan Haven en Tietje de Jong. Pier is overleden op 09-10-1966 in Idskenhuizen, 83 jaar oud.
1.2.2.2.5.1 Jan Nanne Koopman is geboren op 04-08-1875 in Doniaga, zoon van Jelke Jans Koopman (zie 1.2.2.2.5) en Namkje Sipkes Taconis. Jan is overleden op 14-10-1938 in Idskenhuizen, 63 jaar oud. Jan trouwde, 33 jaar oud, op 14-05-1909 in Doniawerstal met Hendrikje Schotanus, 29 jaar oud. Hendrikje is geboren op 24-02-1880 in Workum, dochter van Jurjen Schotanus en Jantje Keyzer. Hendrikje is overleden op 27-08-1957 in Heereveen, 77 jaar oud.
1.2.2.2.6 Johannes Koopman is geboren op 06-08-1843 in Echten, zoon van Jan Nannes Koopman (zie 1.2.2.2) en Lutske Jentjes Deglée of de Glee. Johannes:
(1) trouwde, 29 jaar oud, op 22-05-1873 in Lemsterland met Jantje de Jong, 22 of 23 jaar oud. Jantje is geboren in 1850 in Oosterzee, dochter van Arjen Wiebrens de Jong en Dirkje Jans Kolk.
(2) trouwde, 48 jaar oud, op 11-03-1892 in Lemsterland met Ienske Jong, 29 of 30 jaar oud. Ienske is geboren in 1862 in Nijelamer, dochter van Harmen Harmens de Jong en Oepkje Botes Eisema.
1.2.2.3 Alberts Nannes Koopman is geboren op 14-06-1804 in Echten, zoon van Nanne Alberts Koopman(s) (zie 1.2.2) en Minke Jans de Vries. Alberts is overleden op 11-02-1857 in Echten, 52 jaar oud. Alberts:
(1) trouwde, 20 jaar oud, op 18-05-1825 in Lemsterland met Hiske Hylkes Visser, 18 of 19 jaar oud. Hiske is geboren in 1806, dochter van Hylke Johannes Visser en Klaasje Frankes. Hiske is overleden op 28-11-1827 in Schoterland, 20 of 21 jaar oud.
(2) trouwde, 25 jaar oud, op 04-04-1830 in Lemsterland met Rimkjen Martens Koopmans, 28 jaar oud. Rimkjen is geboren op 22-04-1801 in Follega, dochter van Marten hendriks Koopmans en Rinske Bouwes. Rimkjen is overleden op 26-06-1838 in Echten, 37 jaar oud. Rimkjen is weduwe van Johannes Alberts Koopman (1791-1828), met wie zij trouwde op 20-05-1821 in Lemsterland, zie 1.2.6.
(3) trouwde, 34 jaar oud, op 06-03-1839 in Lemsterland met Jantje Rinkes Hornstra, 22 of 23 jaar oud. Jantje is geboren in 1816 in Oosterzee, dochter van Rinke Frankes Hornstra en Magdalena Jeltes Bosma. Jantje is overleden op 22-06-1857 in Oosterzee, 40 of 41 jaar oud.
Kinderen van Alberts en Hiske:
1 Nanne Alberts Koopman [1.2.2.3.1], geboren op 12-07-1826 in Schoterland. Nanne is overleden op 10-09-1826 in Schoterland, 1 maand oud.
2 Nanne Alberts Koopman(s), geboren op 08-11-1827 in Delfstahuizen. Volgt 1.2.2.3.2.
Kinderen van Alberts en Jantje:
3 Minke Alberts Koopman [1.2.2.3.3], geboren op 10-05-1839 in Oosterzee. Minke is overleden op 17-06-1839 in Oosterzee, 1 maand oud.
4 Minke Alberts Koopman [1.2.2.3.4], geboren op 21-05-1840 in Echten. Minke is overleden op 09-03-1885 in Schoterland, 44 jaar oud. Minke trouwde, 20 jaar oud, op 05-05-1861 in Lemsterland met Obbe Hottinga, 21 of 22 jaar oud. Obbe is geboren in 1839 in Oosterzee, zoon van Lykle Jans Hottinga en Nantje Obbes Taconis.
5 Rinke Alberts Koopman, geboren op 25-06-1842 in Echten. Volgt 1.2.2.3.5.
6 Magdalena alberts Koopman [1.2.2.3.6], geboren op 10-05-1844 in Echten. Magdalena trouwde, 19 jaar oud, op 15-05-1863 in Schoterland met Kornelis Ynzes Bloemberg, 23 of 24 jaar oud. Kornelis is geboren in 1839 in Nijega, zoon van Ynze Hessels Bloemberg en Antje Jelles Hoekstra.
7 Meine Alberts Koopman [1.2.2.3.7], geboren op 12-11-1848 in Echten. Meine is overleden op 17-09-1854 in Echten, 5 jaar oud.
8 Jan Alberts Koopman [1.2.2.3.8], geboren op 31-05-1851 in Echten. Jan is overleden op 29-12-1854 in Echten, 3 jaar oud.
9 Meine Alberts Koopman [1.2.2.3.9], geboren op 26-04-1854 in Echten.
10 Jan Meine Koopman [1.2.2.3.10], geboren op 17-08-1855 in Echten. Jan is overleden op 27-09-1855 in Echten, 1 maand oud.
1.2.2.3.2 Nanne Alberts Koopman(s) is geboren op 08-11-1827 in Delfstahuizen, zoon van Alberts Nannes Koopman (zie 1.2.2.3) en Hiske Hylkes Visser. Nanne is overleden op 19-07-1884 in Oosterzee, 56 jaar oud. Nanne trouwde, 19 jaar oud, op 07-05-1847 in Lemsterland met Jantje Nannes Koopman, 19 jaar oud. Jantje is geboren op 18-02-1828 in Oosterzee, dochter van Nanne Jans Koopman en Sjouke ( Sjoukjen) Hielkes Tromp. Jantje is overleden op 23-03-1892 in Oosterzee, 64 jaar oud.
Kinderen van Nanne en Jantje:
1 Hiske Nannes Koopman [1.2.2.3.2.1], geboren op 31-05-1848 in Oosterzee. Hiske is overleden op 21-06-1848 in Oosterzee, 21 dagen oud.
2 Hiske Nannes Koopman [1.2.2.3.2.2], geboren op 26-05-1849 in Oosterzee. Hiske is overleden op 17-10-1910 in Abbega, 61 jaar oud. Hiske trouwde, 21 jaar oud, op 13-05-1871 in Wymbritseradeel met Jan de Haan, 26 jaar oud. Jan is geboren op 19-05-1844 in Wolsum, zoon van Feite Pieters de Haan en Imkje Jans de Jong. Jan is overleden op 23-07-1906 in Abbega, 62 jaar oud.
3 Albert Nannes Koopman [1.2.2.3.2.3], geboren op 24-08-1851 in Oosterzee. Albert is overleden op 29-11-1871 in Oosterzee, 20 jaar oud.
4 Sjoukje Nannes Koopman [1.2.2.3.2.4], geboren op 22-02-1854 in Delfstrahuizen. Sjoukje is overleden op 07-03-1919 in Langwar, 65 jaar oud. Sjoukje trouwde, 25 jaar oud, op 16-05-1879 in Doniawerstal met Pier Veltmans, 25 jaar oud. Pier is geboren op 11-07-1853 in Nijland, zoon van Maaike Ypes Veltmans. Pier is overleden op 06-12-1944 in Bolsward, 91 jaar oud. Hij is begraven op 11-12-1944.
5 Nanne nannes Koopman [1.2.2.3.2.5], geboren op 25-11-1856 in Oosterzee. Nanne is overleden op 01-06-1877 in Den Bosch, 20 jaar oud.
6 Klaaske Nannes Koopman [1.2.2.3.2.6], geboren op 11-07-1859 in Oosterzee. Klaaske is overleden op 18-06-1928 in Amsterdam, 68 jaar oud. Klaaske trouwde, 24 jaar oud, op 21-05-1884 in Amstelveen (Nieuw Amstel) met Peter Bruin, 29 jaar oud. Peter is geboren op 10-02-1855 in Barsingerhorn, zoon van Riewert Bruin en Dieuwertje Slikker. Peter is overleden op 14-05-1923 in Amsterdam, 68 jaar oud.
7 Hendrikje Nannes Koopman [1.2.2.3.2.7], geboren op 14-05-1863 in Terwispel. Hendrikje is overleden op 21-07-1905 in Kleve (Duitsland), 42 jaar oud. Hendrikje trouwde, 22 jaar oud, op 24-07-1885 in Lemsterland met Hendrik Kuipers, 32 jaar oud. Hendrik is geboren op 12-06-1853 in Sneek, zoon van Gerrit Kuipers en Janke van Gorkum. Hendrik is overleden in 1947, 93 of 94 jaar oud. Hendrik trouwde later op 03-02-1909 in Amsterdam met Johanna van Dillen (geb. 1861).
8 Hielke Nannes Koopman [1.2.2.3.2.8], geboren op 04-08-1864 in Terwispel. Hielke is overleden op 27-12-1886 in Oosterzee, 22 jaar oud.
9 Djoeke Nannes Koopman [1.2.2.3.2.9], geboren op 12-09-1867 in Terwispel. Djoeke is overleden in 1925 in Apeldoorn?, 57 of 58 jaar oud. Djoeke:
(1) trouwde, 25 jaar oud, op 17-02-1893 in Sloten (NH) met Peter Smit, 31 jaar oud. Peter is geboren op 04-08-1861 in Haarlemmermeer. Peter is overleden op 05-06-1896 in Sloten (NH), 34 jaar oud.
(2) trouwde, 31 jaar oud, op 30-12-1898 in Sloten (NH) met Rinke Bloemberg, 23 of 24 jaar oud. Rinke is geboren in 1874, zoon van Kornelis Ynzes Bloemberg en Magdalena alberts Koopman (zie 1.2.2.3.6).
10 Albertje Nannes Koopman [1.2.2.3.2.10], geboren op 27-10-1872 in Oosterzee. Albertje is overleden op 16-01-1910 in Vlaardingen, 37 jaar oud. Albertje trouwde, 20 jaar oud, op 18-05-1893 in Vlaardingen met Jacobus Kornaat, 24 jaar oud. Jacobus is geboren op 04-11-1868 in Vlaardingen, zoon van Jacob Kornaat en Geertruida Penning. Jacobus is overleden op 31-03-1950 in Vlaardingen, 81 jaar oud. Jacobus trouwde later op 27-10-1916 in Vlaardingen met Maria Margaretha van Beek (geb. 1882).
1.2.2.3.5 Rinke Alberts Koopman is geboren op 25-06-1842 in Echten, zoon van Alberts Nannes Koopman (zie 1.2.2.3) en Jantje Rinkes Hornstra. Rinke is overleden op 17-04-1919 in Leeuwarden, 76 jaar oud. Rinke:
(1) trouwde, 21 jaar oud, op 02-04-1864 in Schoterland met Hendrikje ynzes Bloemberg, 20 of 21 jaar oud. Hendrikje is geboren in 1843 in Nijega, dochter van Ynze Hessels Bloemberg en Antje Jelles Hoekstra.
(2) trouwde, 48 jaar oud, op 15-11-1890 in Baarderadeel met Trijntje Piers Bouma, 50 jaar oud. Trijntje is geboren op 22-02-1840 in Delfstrahuisen, dochter van Pier Hendriks Bouma en Afke Ypes Holtrop. Trijntje is overleden op 12-04-1928 in Oosterwierum, 88 jaar oud. Trijntje is weduwe van Stoffel Martens van der Goot (1837-1889), met wie zij trouwde op 11-05-1870 in Rauwerderheim.
Kinderen van Rinke en Hendrikje:
1 Jantje Rinkes Koopman [1.2.2.3.5.1], geboren op 20-10-1866 in Lemsterland. Jantje is overleden op 11-09-1903 in Leeuwarden, 36 jaar oud. Jantje trouwde, 23 jaar oud, op 09-05-1890 in Lemsterland met Tjibbe Tolman, 24 of 25 jaar oud. Tjibbe is geboren in 1865 in Oldelamer, zoon van Jelle Tjibbes Tolman en Sjoukje Bouwes Hofstee.
2 Antje Rinkes Koopman [1.2.2.3.5.2], geboren op 09-01-1868 in Lemsterland.
3 Herootje Rinkes Koopman [1.2.2.3.5.5], geboren op 19-12-1870 in Lemsterland. Herootje is overleden op 22-09-1927 in Leeuwarderadeel, 56 jaar oud.
Kinderen van Rinke en Trijntje:
4 Jan Rinkes Koopman [1.2.2.3.5.3], geboren op 18-09-1868 in Lemsterland. Jan is overleden op 01-09-1949 in Sneek, 80 jaar oud.
5 Aukjen Rinkes Koopman [1.2.2.3.5.4], geboren op 05-10-1870 in Lemsterland. Aukjen is overleden op 22-01-1950 in Doniawersta, 79 jaar oud. Aukjen trouwde, 28 jaar oud, op 18-11-1898 in Lemsterland met Hendrik Heeringa, 25 of 26 jaar oud. Hendrik is geboren in 1872 in St.Nicolaasga (Doniawerstal), zoon van Auke Heeres Heeringa en Elizabeth Hanzes Woudstra.
1.2.2.6 Meine Nannes Koopman is geboren op 12-05-1816 in Echten, zoon van Nanne Alberts Koopman(s) (zie 1.2.2) en Minke Jans de Vries. Meine is overleden op 02-07-1848 in Lemsterland, 32 jaar oud. Meine trouwde, 25 jaar oud, op 08-05-1842 in Lemsterland met Pietertje Foekes Dijkstra, 21 of 22 jaar oud. Pietertje is geboren in 1820 in Delfstahuizen, dochter van Foeke Bouwes Dijkstra en Rinske Roelofs.
Kinderen van Meine en Pietertje:
1 Minke meines Koopman [1.2.2.6.1], geboren in 1843 in Echten. Minke:
(1) trouwde, 22 of 23 jaar oud, op 06-05-1866 in Lemsterland met Marten Jans Bakker. Marten is een zoon van Jan Martens Bakker en Janke Siebes Meyer.
(2) trouwde, 30 of 31 jaar oud, op 21-11-1874 in Wonseradeel met Douwe Rusticus, 32 of 33 jaar oud. Douwe is geboren in 1841 in Parrega, zoon van Yke Jacobs Rusticus en Ymkjen Douwes Rolsma.
2 Rinske Koopman [1.2.2.6.2], geboren op 22-03-1844 in Echten.
3 Nanne Koopman, geboren in 1847 in Echten. Volgt 1.2.2.6.3.
1.2.2.6.3 Nanne Koopman is geboren in 1847 in Echten, zoon van Meine Nannes Koopman (zie 1.2.2.6) en Pietertje Foekes Dijkstra. Nanne trouwde, 26 of 27 jaar oud, op 17-05-1874 in Lemsterland met Johanna Frankema, 26 of 27 jaar oud. Johanna is geboren in 1847 in Follega, dochter van Johannes Gaukes Frankema en Grietje Johannes Kampen.
1.2.4 Ulbe alberts Koopman is geboren op 09-01-1786 in Echten, zoon van Albert Nannes Koopmans (zie 1.2) en Antje Wiebrens. Ulbe trouwde met Pietje van Dijk.
Kind van Ulbe en Pietje:
1 Nantje Ulbes Koopman [1.2.4.1], geboren op 01-09-1888 in Delfstrahuizen.
1.2.5 Ulbe alberts Koopman is geboren op 13-01-1788 in Oosterzee, zoon van Albert Nannes Koopmans (zie 1.2) en Antje Wiebrens. Ulbe is overleden op 19-04-1847 in Lemmer, 59 jaar oud. Ulbe trouwde met Aaltje Jans Kruis / Kruys. Aaltje is geboren in 1789 in Reahel, dochter van Jan Wiegers Kruis / Kruys en Jantje Koerts Veen. Aaltje is overleden op 25-12-1871 in Oosterzee, 81 of 82 jaar oud.
Kinderen van Ulbe en Aaltje:
1 Jan Ulbes Koopman [1.2.5.1], geboren op 03-09-1811 in Oosterzee.
2 Jan Ulbes Koopman [1.2.5.2], geboren op 05-04-1813 in Oosterzee.
3 Jan Ulbes Koopman, geboren op 03-12-1816 in Oosterzee. Volgt 1.2.5.3.
4 Wiebigje Ulbes Koopman [1.2.5.4], geboren op 13-08-1818 in Oosterzee. Wiebigje trouwde, 22 jaar oud, op 13-06-1841 in Lemsterland met Lammert Koopmans, 23 of 24 jaar oud. Lammert is geboren in 1817 in Kuinre, zoon van Wypke Alberts Koopmans en Annigje Lamberts Damstra.
5 Antie Ulbes Koopman [1.2.5.5], geboren in 1821. Antie is overleden op 22-01-1830 in Oosterzee, 8 of 9 jaar oud.
6 Albert Ulbes Koopman [1.2.5.6], geboren op 23-07-1821 in Oosterzee. Albert is overleden op 31-10-1847 in Lemmer, 26 jaar oud.
7 Nanne Koopman [1.2.5.7], geboren op 13-09-1823 in Oosterzee.
8 Roelofjen Koopman [1.2.5.8], geboren op 29-05-1826 in Oosterzee.
9 Nanne Koopman [1.2.5.9], geboren op 20-11-1827 in Oosterzee.
10 Antje Ulbes Koopman [1.2.5.10], geboren op 18-01-1830 in Oosterzee. Antje is overleden op 18-10-1869 in Oosterzee, 39 jaar oud. Antje trouwde, 25 jaar oud, op 26-10-1855 in Lemsterland met Kleis Alberts Huisman, 30 jaar oud. Kleis is geboren op 26-01-1825 in Echten, zoon van Albert Alberts Huisman en Willemke Luiten Jetten. Kleis is overleden op 19-11-1909 in Echten, 84 jaar oud.
11 Nanne Ulbes Koopman, geboren op 23-07-1833 in Oosterzee. Volgt 1.2.5.11.
1.2.5.3 Jan Ulbes Koopman is geboren op 03-12-1816 in Oosterzee, zoon van Ulbe alberts Koopman (zie 1.2.5) en Aaltje Jans Kruis / Kruys. Jan trouwde, 36 jaar oud, op 24-12-1852 in Lemsterland met Oeke/ Willems van der Wal, 34 of 35 jaar oud. Oeke/ is geboren in 1817 in Oosterzee, dochter van Willem Sietzes van der Wal en Elysabeth / Elizabeth Symens de Jong. Oeke/ is overleden op 04-02-1883, 65 of 66 jaar oud.
Kinderen van Jan en Oeke/:
1 Ulbe Jans Koopman, geboren op 13-07-1854 in Oosterzee. Volgt 1.2.5.3.1.
2 Willem Jans Koopman [1.2.5.3.2], geboren op 22-04-1856 in Lemsterland.
3 Aaltje Jans Koopman [1.2.5.3.3], geboren op 24-11-1859 in Echten.
1.2.5.3.1 Ulbe Jans Koopman is geboren op 13-07-1854 in Oosterzee, zoon van Jan Ulbes Koopman (zie 1.2.5.3) en Oeke/ Willems van der Wal. Ulbe trouwde, 25 jaar oud, op 13-05-1880 in Schoterland met Sanderina Bos, 20 of 21 jaar oud. Sanderina is geboren in 1859 in Posterhaule, dochter van Luite Jans Bos en Grietje Simkes Dubling.
1.2.5.11 Nanne Ulbes Koopman is geboren op 23-07-1833 in Oosterzee, zoon van Ulbe alberts Koopman (zie 1.2.5) en Aaltje Jans Kruis / Kruys. Nanne trouwde, 21 jaar oud, op 11-05-1855 in Lemsterland met Jikke Wietzes Rodema Rodema, 20 of 21 jaar oud. Jikke is geboren in 1834 in Oosterzee, dochter van Wietze Reins Rodema en Jantje Johannes Samplonius Samplonius.
1.2.6 Johannes Alberts Koopman is geboren op 16-09-1791 in Echten, zoon van Albert Nannes Koopmans (zie 1.2) en Antje Wiebrens. Johannes is overleden op 21-02-1828 in Lemsterland, 36 jaar oud. Johannes:
(1) trouwde, 20 jaar oud, op 02-04-1812 in Oosterzee met Hielkien. Hylkje Harmens Feenstra, 40 jaar oud. Hielkien is geboren op 30-01-1772 in Woudsend, dochter van Harmen Klases Feenstra en Aaltje Jochums Muurling. Hielkien is overleden op 13-11-1820 in Oosterzee, 48 jaar oud.
(2) trouwde, 29 jaar oud, op 20-05-1821 in Lemsterland met Rimkjen Martens Koopmans, 20 jaar oud. Rimkjen is geboren op 22-04-1801 in Follega, dochter van Marten hendriks Koopmans en Rinske Bouwes. Rimkjen is overleden op 26-06-1838 in Echten, 37 jaar oud. Rimkjen trouwde later op 04-04-1830 in Lemsterland met Alberts Nannes Koopman (1804-1857), zie 1.2.2.3.
Kind van Johannes en Hielkien:
1 Harmen Johannes Koopman, geboren op 30-11-1812 in Oosterzee. Volgt 1.2.6.1.
1.2.6.1 Harmen Johannes Koopman is geboren op 30-11-1812 in Oosterzee, zoon van Johannes Alberts Koopman (zie 1.2.6) en Hielkien. Hylkje Harmens Feenstra. Harmen is overleden op 16-10-1849 in Lemsterland, 36 jaar oud. Harmen trouwde, 19 jaar oud, op 29-04-1832 in Lemsterland met Palsche Jeltes Bosma, 22 of 23 jaar oud. Palsche is geboren in 1809 in Oosterzee, dochter van Jelte Eises Bosma en Jantje Jelles Lemstra. Palsche is overleden op 07-08-1843 in Lemsterland, 33 of 34 jaar oud.
Kind van Harmen en Palsche:
1 Klaas Harmens Koopman, geboren in 1840 in Oosterzee. Volgt 1.2.6.1.1.
1.2.6.1.1 Klaas Harmens Koopman is geboren in 1840 in Oosterzee, zoon van Harmen Johannes Koopman (zie 1.2.6.1) en Palsche Jeltes Bosma. Klaas trouwde met Luitje Gurbes Wind. Luitje is geboren in 1836 in Munnekeburen, dochter van Gurbe Jacobs Wind en Aukjen Hendriks Bouma.
Kind van Klaas en Luitje:
1 Jeltje Koopman [1.2.6.1.1.1], geboren in 1875. Jeltje trouwde, 29 of 30 jaar oud, op 25-05-1905 in Schoterland met Epeus Couperus, 28 of 29 jaar oud. Epeus is geboren in 1876 in Oosthem, zoon van Molleurus Couperus en Gooitske Zwart.
1.2.7 Jan Alberts Koopman(s) is geboren in 1795, zoon van Albert Nannes Koopmans (zie 1.2) en Antje Wiebrens. Jan is overleden op 23-09-1826 in Oosterzee, 30 of 31 jaar oud. Jan trouwde, 19 of 20 jaar oud, op 25-05-1815 in Oosterzee met Wiebigjen Jeltes Bosma, 23 jaar oud. Wiebigjen is geboren op 04-05-1792 in Oosterzee, dochter van Jelte Eises Bosma en Aafje Muurlings. Wiebigjen is overleden op 11-05-1866 in Oosterzee, 74 jaar oud.
Kinderen van Jan en Wiebigjen:
1 Janna Jans Koopman(s) [1.2.7.1], geboren in Lemsterland. Janna trouwde met Sierds Sints Klijnsma.
2 Albert jans Koopman (s), geboren op 06-01-1816 in Munnekeburen. Volgt 1.2.7.2.
3 Albert jans Koopman [1.2.7.3], geboren op 26-03-1817 in Oosterzee.
4 Jelte Jans Koopman, geboren op 12-02-1820 in Oosterzee. Volgt 1.2.7.4.
5 Wiebren Jans Koopmans [1.2.7.5], geboren op 26-01-1823. Wiebren is overleden op 08-05-1849 in Oosterzee, 26 jaar oud.
6 Jan Alberts Koopman [1.2.7.6], geboren op 04-11-1826 in Oosterzee.
1.2.7.2 Albert jans Koopman (s) is geboren op 06-01-1816 in Munnekeburen, zoon van Jan Alberts Koopman(s) (zie 1.2.7) en Wiebigjen Jeltes Bosma. Albert is overleden op 13-11-1884 in Oosterzee, 68 jaar oud. Albert trouwde, 21 jaar oud, op 28-05-1837 in Lemsterland met Zwaantje Klijnsma. Zwaantje is een dochter van Albert Meines Klijnsma en Antje Engels Bouma.
Kinderen van Albert en Zwaantje:
1 Jan Alberts Koopman [1.2.7.2.1], geboren op 31-05-1838 in Lemsterland. Jan is overleden op 15-05-1849 in Weststellingwerf, 10 jaar oud.
2 Albert Alberts Koopman, geboren op 05-07-1840 in Echten. Volgt 1.2.7.2.2.
3 Antje Alberts Koopman(s) [1.2.7.2.3], geboren op 06-12-1842 in Munnekeburen. Antje is overleden op 17-06-1938 in Echten, 95 jaar oud. Antje trouwde, 22 jaar oud, op 11-05-1865 in Weststellingwerf met Roelof Oosten, 26 jaar oud. Roelof is geboren op 15-05-1838 in Munnekeburen, zoon van Bouwe Klazes Oosten en Hiltje Gerrits Landman.
4 Wibbigje Alberts Koopman(s) [1.2.7.2.4], geboren in 1846. Wibbigje trouwde, 19 of 20 jaar oud, op 09-06-1866 in Weststellingwerf met Joost Wieger de Ruiter. Joost is geboren in 1939 in Munnekeburen, zoon van Wieger Joost de Ruiter en Artje Wybes Oosterhof. Joost is overleden.
5 Jeltje Alberts Koopman(s) [1.2.7.2.5], geboren op 05-11-1856 in Munnekeburen. Jeltje trouwde, 19 jaar oud, op 19-05-1876 in Lemsterland met Anne Klijnsma, 19 of 20 jaar oud. Anne is geboren in 1856 in Munnekeburen, zoon van Meine Alberts Klijnsma en Annes Bokma.
1.2.7.2.2 Albert Alberts Koopman is geboren op 05-07-1840 in Echten, zoon van Albert jans Koopman (s) (zie 1.2.7.2) en Zwaantje Klijnsma. Albert is overleden in 1885, 44 of 45 jaar oud. Albert trouwde, 22 jaar oud, op 10-05-1863 in Schoterland met Femmigjen Ruurds Kok, 23 jaar oud. Femmigjen is geboren op 07-04-1840 in Schoterland, dochter van Ruurd Simons Kok Kok en Bettje Roelofs Oosten. Femmigjen is overleden op 03-12-1918 in Lemsterland, 78 jaar oud.
Kinderen van Albert en Femmigjen:
1 Ruurd Alberts Koopman, geboren op 10-08-1865 in Nijehaske. Volgt 1.2.7.2.2.1.
2 Jelte Koopman, geboren op 21-11-1867 in Munnekeburen. Volgt 1.2.7.2.2.2.
3 Betje Koopman [1.2.7.2.2.3], geboren op 10-09-1869 in Munnekeburen. Betje is overleden op 27-10-1946 in Lemsterland, 77 jaar oud. Betje trouwde, 20 jaar oud, op 09-05-1890 in Lemsterland met Albert Ruiter, 23 of 24 jaar oud. Albert is geboren in 1866 in Echten, zoon van Hendrik Wolters Ruiter en Metje Piers Woudsma.
4 Siemen Koopman, geboren op 05-04-1872 in Munnekeburen. Volgt 1.2.7.2.2.4.
5 Jan Alberts Koopman, geboren op 19-09-1874 in Munnekeburen. Volgt 1.2.7.2.2.5.
6 Roelof Koopman, geboren op 01-02-1877 in Munnekeburen. Volgt 1.2.7.2.2.6.
7 Zwaantje Alberts Koopman [1.2.7.2.2.7], geboren op 06-04-1879 in Weststellingwerf. Zwaantje is overleden, 86 jaar oud. Zij is begraven op 11-11-1965 in Oldelamer. Zwaantje trouwde, 24 jaar oud, op 07-05-1903 in Schoterland met Jan Tjeerds Dijkstra, 27 jaar oud. Jan is geboren op 29-07-1875 in Sonnega (Weststellingwerf), zoon van Tjeerd Jans Dijkstra en Jeltje Fabriek. Jan is overleden op 22-04-1917 in Oldelamer, 41 jaar oud.
1.2.7.2.2.1 Ruurd Alberts Koopman is geboren op 10-08-1865 in Nijehaske, zoon van Albert Alberts Koopman (zie 1.2.7.2.2) en Femmigjen Ruurds Kok. Ruurd trouwde, 31 jaar oud, op 07-05-1897 in Lemsterland met Jikke Klijnsma, 26 of 27 jaar oud. Jikke is geboren in 1870 in Oosterzee, dochter van Pieter Sierds Klijnsma en Ieke Taconis.
1.2.7.2.2.2 Jelte Koopman is geboren op 21-11-1867 in Munnekeburen, zoon van Albert Alberts Koopman (zie 1.2.7.2.2) en Femmigjen Ruurds Kok. Jelte is overleden op 18-02-1955 in Echten, 87 jaar oud. Jelte trouwde, 23 jaar oud, op 02-05-1891 in Weststellingwerf met Geertje Brouwer, 22 of 23 jaar oud. Geertje is geboren in 1868 in Nijeholtwolde, dochter van Ede Lammerts Brouwer en Antje Jans Kraak.
1.2.7.2.2.4 Siemen Koopman is geboren op 05-04-1872 in Munnekeburen, zoon van Albert Alberts Koopman (zie 1.2.7.2.2) en Femmigjen Ruurds Kok. Siemen is overleden op 30-05-1956 in Oldeboorn, 84 jaar oud. Siemen trouwde, 24 jaar oud, op 08-05-1896 in Olemsterland met Marrigje Kroondijk, 20 of 21 jaar oud. Marrigje is geboren in 1875 in Blankenham, dochter van Auke Kroondijk en Crisje Pals.
1.2.7.2.2.5 Jan Alberts Koopman is geboren op 19-09-1874 in Munnekeburen, zoon van Albert Alberts Koopman (zie 1.2.7.2.2) en Femmigjen Ruurds Kok. Jan is overleden op 18-01-1949 in Sneek, 74 jaar oud. Jan trouwde, 24 jaar oud, op 11-05-1899 in Gaasterland met Trijntje Schutter, 20 of 21 jaar oud. Trijntje is geboren in 1878 in Wijckel, dochter van Rintje Schutter en Klaaske Wiebes Hofstee.
1.2.7.2.2.6 Roelof Koopman is geboren op 01-02-1877 in Munnekeburen, zoon van Albert Alberts Koopman (zie 1.2.7.2.2) en Femmigjen Ruurds Kok. Roelof is overleden op 13-01-1962 in Harich, 84 jaar oud. Roelof trouwde, 26 jaar oud, op 07-05-1903 in Schoterland met Betje Koopmans, 23 of 24 jaar oud. Betje is geboren in 1879 in Oosterzee, dochter van Rimmer Koopmans en Roelofje Kok.
1.2.7.4 Jelte Jans Koopman is geboren op 12-02-1820 in Oosterzee, zoon van Jan Alberts Koopman(s) (zie 1.2.7) en Wiebigjen Jeltes Bosma. Jelte is overleden op 01-12-1837 in Oosterzee, 17 jaar oud. Jelte trouwde met Anne Meines Klijnsma.
1.8 Jan Nannes Koopman is geboren op 01-02-1761 in Echten, zoon van Nanne Jans Koopman (zie 1) en Tetje / Tettje Sjoerds. Jan is overleden op 06-09-1826 in Oosterzee, 65 jaar oud. Jan trouwde, 27 jaar oud, op 12-05-1788 in Echten met Richtje / Rigtje, Sienes of Synnes Huizinga / Huisinga, 18 jaar oud. Richtje is geboren op 22-12-1769 in Echten, dochter van Syne (Seine) (Siene) Nolles Huizinga en Jikke Popkes Stegenga. Richtje is overleden op 09-09-1857 in Munnekeburen, 87 jaar oud.
Kinderen van Jan en Richtje:
1 Nanne Jans Koopman [1.8.1], geboren op 26-03-1789 in Echten. Nanne is overleden op 01-08-1826 in Schoterland, 37 jaar oud.
2 Sijne / Siene Jans Koopman [1.8.2], geboren in 1791 in Oosterzee.
3 Arjen Jans Koopman, geboren op 22-03-1794 in Echten. Volgt 1.8.3.
4 Jikke Jans Koopman [1.8.4], geboren op 13-04-1797. Jikke trouwde, 24 jaar oud, op 26-06-1821 in Lemsterland met Ruurd Wybrens Koopman, 21 jaar oud. Ruurd is geboren op 13-11-1799 in Defstrahuizen, zoon van Wiebren Alberts Koopman en Geeske Ruurds. Ruurd is overleden op 30-11-1867 in Oosterzee, 68 jaar oud.
5 Tetje Jans Koopman [1.8.5], geboren op 21-07-1800 in Oosterzee. Tetje trouwde, 20 jaar oud, op 26-06-1821 in Lemsterland met Dirk Roelofs de Haan, geen dag oud. Dirk is geboren op 26-06-1821 in Lemsterland, zoon van Roelof Tyses de Haan en Roelofje Wybes. Dirk is overleden op 17-01-1887 in Lemsterland, 65 jaar oud.
6 Annigje Jans Koopman [1.8.6], geboren op 25-09-1802 in Oosterzee. Annigje trouwde, 21 jaar oud, op 21-04-1824 in Weststellingwerf met Hendrik Dirks Scholtes / Scholten, 24 jaar oud. Het huwelijk werd ontbonden in 1857 (zij werd verlaten door haar man). Hendrik is geboren op 16-08-1799 in Sint Johannesga, zoon van Dirk Scholten en Jantje Elles.
7 Siene Koopman, geboren op 24-01-1810 in Echten. Volgt 1.8.7.
8 Sjoerd Jans Koopman, geboren op 03-12-1813 in Echten. Volgt 1.8.8.
1.8.3 Arjen Jans Koopman is geboren op 22-03-1794 in Echten, zoon van Jan Nannes Koopman (zie 1.8) en Richtje / Rigtje, Sienes of Synnes Huizinga / Huisinga. Arjen is overleden op 28-07-1871 in Munnekeburen, 77 jaar oud. Arjen trouwde, 25 jaar oud, op 23-05-1819 in Lemsterland met Antjen Wiebrens Koopman, 15 jaar oud. Antjen is geboren op 30-10-1803 in Defstrahuizen, dochter van Wiebren Alberts Koopman en Geeske Ruurds. Antjen is overleden op 10-03-1878 in Weststellingwerf, 74 jaar oud.
Kinderen van Arjen en Antjen:
1 Wybren Arjens Koopman, geboren op 09-03-1822 in Weststellingwerf. Volgt 1.8.3.1.
2 Rigtje Arjens Koopman [1.8.3.2], geboren op 22-05-1826 in Echten.
3 Jan Arjens Koopman, geboren in 1833 in Delfstrahuizen. Volgt 1.8.3.3.
4 Ruurd Arjens Koopman, geboren op 26-11-1838 in Munnekeburen. Volgt 1.8.3.4.
5 Geeske Arjens Koopman [1.8.3.5], geboren op 06-08-1842 in Munnekeburen. Geeske is overleden op 10-03-1906 in Weststellingwerf, 63 jaar oud. Geeske trouwde, 19 jaar oud, op 10-05-1862 in Weststellingwerf met Beene Jans Vaartjes, 24 of 25 jaar oud. Beene is geboren in 1837 in Munnekeburen, zoon van Jan Jans Vaartjes en Janke Klazen van der Veen. Beene is overleden op 18-03-1902 in Weststellingwerf, 64 of 65 jaar oud.
1.8.3.1 Wybren Arjens Koopman is geboren op 09-03-1822 in Weststellingwerf, zoon van Arjen Jans Koopman (zie 1.8.3) en Antjen Wiebrens Koopman. Wybren trouwde, 27 jaar oud, op 06-05-1849 in Schoterland met Sjoeke Jacobs Warna, 25 jaar oud. Sjoeke is geboren op 27-12-1823 in Terwispel, dochter van Jacob Hendriks Warna en Martjen Kornelis Leiker. Sjoeke is overleden op 13-03-1906 in Weststellingwerf, 82 jaar oud.
1.8.3.3 Jan Arjens Koopman is geboren in 1833 in Delfstrahuizen, zoon van Arjen Jans Koopman (zie 1.8.3) en Antjen Wiebrens Koopman. Jan is overleden op 22-10-1902 in Weststellingwerf, 68 of 69 jaar oud. Jan trouwde met Wybigjen Egberts van der Molen. Wybigjen is geboren in 1835 in Scherpenzeel, dochter van Egbert Harmens van der Molen en Geertje Fokes Gouma.
Kinderen van Jan en Wybigjen:
1 Geertje Koopman [1.8.3.3.1], geboren op 25-08-1859 in Oldelamer.
2 Geertje Koopman [1.8.3.3.2], geboren op 25-03-1861 in Oldelamer.
3 Arjen Koopman [1.8.3.3.3], geboren in 1863. Arjen is overleden op 22-11-1949 in Haskerland, 85 of 86 jaar oud.
1.8.3.4 Ruurd Arjens Koopman is geboren op 26-11-1838 in Munnekeburen, zoon van Arjen Jans Koopman (zie 1.8.3) en Antjen Wiebrens Koopman. Ruurd:
(1) trouwde, 20 jaar oud, op 11-03-1859 in Weststellingwerf met Fenna Gesiena Breman, 20 jaar oud. Fenna is geboren op 15-09-1838 in Spanga, dochter van Hendrik Breman en Roelofje Harmens Buld. Fenna is overleden op 21-09-1870 in Weststellingwerf, 32 jaar oud.
(2) trouwde, 38 jaar oud, op 03-12-1876 in Schoterland met Jantje Hanses Gouma, 36 jaar oud. Jantje is geboren op 19-04-1840 in Munnekeburen, dochter van Hans Nutterts Gouma en Hendrikje Rommerts Dijkstra. Jantje is weduwe van Andries Mulder (geb. 1833), met wie zij trouwde op 23-05-1858 in Schoterland.
1.8.7 Siene Koopman is geboren op 24-01-1810 in Echten, zoon van Jan Nannes Koopman (zie 1.8) en Richtje / Rigtje, Sienes of Synnes Huizinga / Huisinga. Siene is overleden op 10-05-1874 in Lemmer, 64 jaar oud. Siene trouwde, 25 jaar oud, op 03-05-1835 in Lemsterland met Trijntje Ykes van der Veen, 27 of 28 jaar oud. Trijntje is geboren in 1807 in Lemmer, dochter van Yke Pieters van der Veen en Trijntje Jans.
Kinderen van Siene en Trijntje:
1 Jan Siene Koopman [1.8.7.1], geboren op 21-02-1837 in Doniawerstal.
2 Trijntje Koopman [1.8.7.2], geboren in 1839 in Langweer. Trijntje is overleden op 01-01-1913 in Rotterdam, 73 of 74 jaar oud. Trijntje trouwde, 20 of 21 jaar oud, op 18-10-1860 in Lemsterland met Hans Fortuin, 20 of 21 jaar oud. Hans is geboren in 1839 in Lemmer, zoon van Cerst Dirks Fortuin en Baukjen Hanzes Wouda. Hans is overleden op 26-10-1921 in Rotterdam, 81 of 82 jaar oud.
3 Richtje Koopman [1.8.7.3], geboren op 29-09-1841 in Leeuwarden. Richtje is overleden op 03-09-1842 in Leeuwarden, 11 maanden oud.
4 Yke Pieter Koopman [1.8.7.4], geboren op 09-02-1844 in Leeuwarden.
1.8.8 Sjoerd Jans Koopman is geboren op 03-12-1813 in Echten, zoon van Jan Nannes Koopman (zie 1.8) en Richtje / Rigtje, Sienes of Synnes Huizinga / Huisinga. Sjoerd trouwde, 23 jaar oud, op 02-12-1837 in Schoterland met Egbertje Hendriks Prins, 24 of 25 jaar oud. Egbertje is geboren in 1812 in Heeren.
1.11 Gretske Nannes Koopman is geboren op 15-02-1773 in Echten, zoon van Nanne Jans Koopman (zie 1) en Tetje / Tettje Sjoerds. Gretske is overleden op 20-05-1832 in Lemsterland, 59 jaar oud. Gretske trouwde, 48 jaar oud, op 11-11-1821 in Lemsterland met Klaas Jan Schippers, 51 of 52 jaar oud. Klaas is geboren in 1769 in Giethoorn, dochter van Jan Hendriks Schippers en Meyntjen Geerts Soetevent.
1.12 Nanne Jans Koopman is geboren in 1789, zoon van Nanne Jans Koopman (zie 1) en Tetje / Tettje Sjoerds. Nanne is overleden op 01-08-1826 in Schoterland, 36 of 37 jaar oud. Nanne trouwde, 20 of 21 jaar oud, op 20-05-1810 met Aaltje Jacobs Schotanus, 24 of 25 jaar oud. Aaltje is geboren in 1785, dochter van Jurjen Schotanus en Jantje Keyzer. Aaltje is overleden op 19-03-1871 in Schoterland, 85 of 86 jaar oud.
Kinderen van Nanne en Aaltje:
1 Richtje Nannes Koopman [1.12.1], geboren op 13-09-1810 in Oosterzee. Richtje is overleden op 30-09-1810 in Oosterzee, 17 dagen oud.
2 Sjoukjen nannes Koopman [1.12.2], geboren op 15-06-1812 in Lemsterland. Sjoukjen is overleden op 03-10-1884 in Ferwerderadeel, 72 jaar oud. Sjoukjen trouwde met Harmen Jans Holwerda. Harmen is geboren in 1808, zoon van Jan Sakes Holwerda en Lijsbert Kornelis Dijkstra. Harmen is overleden op 11-11-1879 in Ferwerderadeel, 70 of 71 jaar oud.
3 Jan Nannes Koopman [1.12.3], geboren op 10-09-1814 in Lemsterland. Jan is overleden op 25-09-1830 in Delfstrahuisen, 16 jaar oud.
4 Jacob Nannes Koopman [1.12.4], geboren op 24-03-1817 in Delfstrahuisen. Jacob is overleden op 06-07-1837 in Amersfoort, 20 jaar oud.
5 Symentje nannes Koopman [1.12.5], geboren op 21-07-1819 in Schoterland. Symentje is overleden op 13-06-1895 in Ferwerderadeel, 75 jaar oud. Symentje trouwde, 32 jaar oud, op 22-05-1852 in Ferwerderadeel met Wytze Dirks Halma, 27 jaar oud. Wytze is geboren op 21-08-1824 in Hallum, zoon van Dirk Cornelis Halma en Jietje Pieters Terwal. Wytze is overleden op 09-03-1903 in Hallum, 78 jaar oud.
6 Janke Nannes Koopman [1.12.6], geboren op 15-11-1821 in Schoterland. Janke is overleden op 16-05-1887 in Heereveen, 65 jaar oud. Janke trouwde, 26 jaar oud, op 30-04-1848 in Schoterland met Hendrik Folkerts Hiddinga, 22 jaar oud. Hendrik is geboren op 13-02-1826 in Schoterland, zoon van Folkert Hendriks Hiddinga en Grietje Hendriks Muis. Hendrik is overleden op 29-06-1889 in Wymbritseradeel, 63 jaar oud.
Gegenereerd met Aldfaer-versie 8.1 op 13-01-2021 14:00:39